JUS2111: Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter


Redaktør:


JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter

Velkommen til Folkeliggjorts side for JUS2111.

JUS2111 er et stort fag på jussen og oppleves ofte uoversiktlig, overveldende og komplisert når man skal sette seg inn i emnet. Her får du ressurser som kan hjelpe deg et steg på veien inn i faget.

Pensum på JUS2111 følger av læringskravene på emnesiden.

Statsrett

Den viktigste rettskilden i statsrettsdelen er Grunnloven. En virkelig god bok man kan (bør!) bruke for å forstå bestemmelsene i Grunnloven er Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020.

Lønning-utvalgets utredning går grundig gjennom rettstilstanden i Norge i forkant av Grunnlovsendringene i 2014, og begrunnelsene for endring som ble foretatt. Denne rettskilden er også tillatt på skoleeksamen.

Grunnleggende kunnskap om Stortinget og regjeringen er svært viktig i dette faget. For å friske opp dette er Stortinget.no et godt sted å begynne. Dokumentet om Regjeringens forhold til Stortinget tar også opp spørsmål som er pensum på JUS2111.

Folkerett

For en veldig god introduksjon til folkerettslige emner anbefales FNs Audiovisual Library of International Law, der det er forelesninger om folkerettens kilder, havrett, forbudet mot maktbruk og diplomatisk beskyttelse – temaer på JUS2111.

Samtidig må du huske på at det i folkeretten finnes svært mange traktater og konvensjoner, og de har alle hver sin kommentarutgave. Kommentarutgaven er verdifull, siden den gir informasjon om regelen og henviser til relevant rettspraksis.

En generelt god kilde er Max Planck Encyclopedias of International Law

Det er mange dommer fra den internasjonale domstolen (ICJ) i folkerettsfaget. Disse dommene er lange og lite tilgjengelige. Den norske juristen og ambassadøren Rolf Einar Fife har oppsummert sentrale dommer fra ICJ i sin bok Den internasjonale domstol i Haag: rettspraksis 1946-1993, der faktum og dommens rettslige relevans presenteres konsist og konkret. Anbefales!

Internasjonale menneskerettigheter

Dette aspektet ved JUS2111 handler om at norske myndigheter er internasjonalt forpliktet å ivareta menneskerettighetene. Staten har selv valgt å inngå internasjonale forpliktelser gjennom ulike konvensjoner, for eksempel EMK og SP, som er gjennomført i menneskerettsloven.

En svært god kilde til EMK er folkerettseksperten William A. Schabas sin kommentarutgave til EMK. En annen bok av han om internasjonale menneskerettigheter er The Customary International Law of Human Rights.

Dommer fra den europeiske menneskerettsdomstolen er viktige rettskilder i faget internasjonale menneskerettigheter. For å finne dommer relatert til én spesifikk artikkel i EMK er det lurt å bruke Europarådets Case-law Guides by Article. De utarbeider også lignende Fact Sheets om rettslige temaer, for eksempel retten til eget bilde eller adgangen til derogasjon.


Du kan bidra!

… Og det lønner seg! Om du vil blir du lagt til i Messenger-grupper for deling, hjulpet med å finne kollokviegrupper, og du kan søke om støtte til bidragene dine.

… Det hele avhenger av redaksjonsansvarlige, som får frie tøyler mellom skillet (streken) over og skillet der det står hvem som er redaksjonsansvarlig.

Nevnte vi at å bidra er “det riktige å gjøre”? Just do it!

Om prosjektet

Studentdrevet studieplattform lar studentene lage egne emnesider, ressurssider, studieguider og mer, med emnesiden i sentrum. Slik får vi vår egen publiserings- og samlingskanal. Plattformen er drevet av redaksjonsansvarlige og bidragsytere, og studentforeningen Folkeliggjort.